پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesکتابخانه پردیس بین الملل
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Clinical key برقرار گردید. .......... برای دسترسی به جدیدترین کتب الکترونیک علوم پزشکی 2020-2018 از طریق سامانه منبع یاب وزارت بهداشت ، تب سامانه منبع یاب را در همین وب سایت کلیک نمایید


 

ابزار
E-JOURNALS
E-BOOKS
Evidence-Based Medicine
MULTIMEDIA
Dissertation and Thesis
Reference Manager Software
Citation Index
Scientific Social Networks
Iranian Resources
Free Electronic Resources

 • img_yw_news
  چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸

  دسترسی به پایگاه Clinical key

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸

  قابل توجه دانشجویان جدید الورود مهر 98

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸

  دسترسی به ویرایش نهم سال 2020 کتاب Miller's Anesthesia از طریق سامانه منبع یاب و ناشر Clinical Key

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

  دسترسی به پایگاه Web of Science و بانک های وابسته برقرار گردید.

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

  دسترسی به پایگاه UP TO DATE برقرار گردید.

  ..

  ادامه...
سامانه های جستجو
کتب الکترونیک(2020-2018)


 
 

راهنمای پایگاههای اطلاعاتی
 لطفاً برای مشاهده فیلم ها از مرورگر Mozila firefox استفاده نمایید.
 
Cochrane: Part3 Cochrane: Part2
Cochrane: Part1
 
 
BMJ Best Practice

ClinicalKey

ClinicalKey for Nursing
 
EMBASE: Part3
Designing Your Search-step2

EMBASE: Part2
Designing Your Search-step1

EMBASE: Part1
Getting Started

EMBASE: Part6
Refining Your Search

EMBASE: Part5
Systematic Reviews

EMBASE: Part4
Designing Your Search Medical Device
Part9
EMBASE: 
Using PV wizard 

EMBASE: Part8
(Using PICO(2016

EMBASE: Part7
Managing Your Search

SceinceDirect: Part3
Advance Search Results

ScenicesDirect: Part2
Advance_search

ScienceDirect: Part1
Account

ScenicesDirect: Part6
Alerts

ScenicesDirect: Part5
Browse_pubs

ScenicesDirectPart4
Registration

How to find Journal ranking
(JCR and Scimago)

 Scopus
An eye on global research

ScenicesDirect: Part7
Review Doc

PubMed: Part2
Advanced Search Builder

PubMed :Part1
Basic Search Tutorial

How to Use EndNote in 5 Minutes

Pubmed: Part4
Use MeSH to Build a Better Query
PubMed: Part3
Searching with Keywordsنشریات دانشگاه