بخش و طبقه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

بخش های اداری و تسویه حساب

8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 ----- -----
تالار کتاب (بخش مرجع) ، میز امانت و سالن مطالعه اساتید 8 لغایت 19:30  8 لغایت 19:30  8 لغایت 19:30  9:30 لغایت 19:30  8 لغایت 19:30  ----- -----
سالن مطالعه طبقه دوم 9:30 لغایت 20:45  8 لغایت 20:45  8 لغایت 20:45  9:30 لغایت 20:45  8 لغایت 20:45  8 لغایت 19 8 لغایت 19
سالن دیجیتال طبقه سوم 8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 9:30 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 ----- -----
سالن دیجیتال و کارگاهی طبقه چهارم 8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 9:30 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 ----- -----
سالن مطالعه طبقه پنجم  8 لغایت 20:45   9:30 لغایت 20:45    8 لغایت 20:45   8 لغایت 20:45  9:30 لغایت 20:45   ------ ------

 

Template settings