بخش و طبقه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

بخش های اداری و تسویه حساب

8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 ----- -----
تالار کتاب (بخش مرجع) ، میز امانت و سالن مطالعه اساتید 8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 9:30 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 ----- -----
سالن مطالعه طبقه دوم 9:30 لغایت 20 8 لغایت 20 8 لغایت 20 9:30 لغایت 20 8 لغایت 20 8 لغایت 19:00 8 لغایت 19:00
سالن دیجیتال طبقه سوم 8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 9:30 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 ----- -----
سالن دیجیتال و کارگاهی طبقه چهارم 8 لغایت 15:30 9:30 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 8 لغایت 15:30 ----- -----

سالن مطالعه طبقه پنجم

8 لغایت 20

8 لغایت 20

8 لغایت 20

8 لغایت 20

8 لغایت 20

----- -----

سالن مطالعه طبقه ششم

8 لغایت 20

8 لغایت 20

8 لغایت 20

8 لغایت 20

8 لغایت 20

-----

-----

راهنمای طبقات کتابخانه مرکزی

Template settings