بخش و طبقه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

بخش های اداری و تسویه حساب

6 لغایت 13 6 لغایت 13 6 لغایت 13 6 لغایت 13 6 لغایت 13 ----- -----
تالار کتاب (بخش مرجع) ، میز امانت و سالن مطالعه اساتید 6 لغایت 13 6 لغایت 13 7:30 لغایت 13 6 لغایت 13 6 لغایت 13 ----- -----
سالن مطالعه طبقه دوم 7:30 لغایت 21 6 لغایت 21 6 لغایت 21 7:30 لغایت 21 6 لغایت 21 8 لغایت 19:00 8 لغایت 19:00
سالن دیجیتال طبقه سوم 6 لغایت 13 6 لغایت 13 7:30 لغایت 13 6 لغایت 13 6 لغایت 13 ----- -----
سالن دیجیتال و کارگاهی طبقه چهارم 6 لغایت 13 7:30 لغایت 13 6 لغایت 13 6 لغایت 13 6 لغایت 13 ----- -----

سالن مطالعه طبقه پنجم

6 لغایت 20

6 لغایت 20

6 لغایت 20

6 لغایت 20

6 لغایت 20

----- -----

سالن مطالعه طبقه ششم

6 لغایت 20

6 لغایت 20

6 لغایت 20

6 لغایت 20

6 لغایت 20

8 لغایت 19:00

8 لغایت 19:00

8 لغایت 19:00راهنمای طبقات کتابخانه مرکزی

Template settings