سالن آمفی تئاتر

ظرفیت سالن: 100 نفر

 

محل مطالعه

ظرفیت بخش خانم ها:

ظرفیت بخش آقایان:

 

واحد فناوری اطلاعات کتابخانه

 

 

گروه علم سنجی و پایش/ اداره انتشارات

 

 

گروه تجاری سازی و انتقال فناوری/ ترجمان دانش

 

 

ثبت کارآزمایی بالینی

 

 
Template settings